Marginalizam

Matej 7:13-14

“Uđite na uska vrata! Jer široka vrata i prostran put vode u propast i mnogi njime idu. Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život! Malo ih je koji ga nalaze.”

Marginalizam u psihoterapiji podrazumeva otkrivanje puta ličnog rada na sebi. Nema mejnstrima, nema alterantive! Sve što mi odgovara, sve što dovodi do rezultata može postati metodologija bavljenja sobom, nebitno odakle dolazi. Osnovna formula je “dobar sebi = lepo (prijatno) + korisno + moralno”, po principu rečenom u Mateju 7,12: “Sve što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima; jer su u tome i zakon i proroci.”

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

159.9.019.2
615.851:78
141.78

ЈЕКНИЋ, Филип, 2002-
    Ideja marginalizma u koncertnim hodočašćima : integralni tekst / Filip Jeknić, Petar V. Jeknić ;

[fotografije u knjizi Nataša Savović Jeknić]. – Kraljevo : Emoracio psihoterapija “Kraljevo”, 2024

(Žiča : Kvark). – 48 str. : fotogr. ; 24 cm

Tiraž 300. – Bibliografija: str. 45.

ISBN 978-86-906638-0-4

1. Јекнић, Петар В., 1968- [аутор]
а) Гелштат терапија б) Лечење музиком в) Постмодерна

COBISS.SR-ID 147599113

Leave a Reply

Your email address will not be published.